All Courses

Principal’s Speech

Deputy Principal’s Thanking Speech

සාන්ත ජෝන් පුතනුවනි,

අප රට තුලටද දැනට බලපා ඇති ලොව පුරා පැතිර යමින් පවතින කොරෝනා වෛරස වසංගත තත්වය නිසා ඉන් සියලු ලාංකීය ජනතාව ආරාක්‍ෂා කර ගැනීම උදෙසාත්, සිසු ප්‍රජාවේ ආරක්‍ෂාව උදෙසාත් සියලුම පාසල් වසා දැමීමට සිදු වී ඇත​. සමාජ දුරස්කරණය මෙම රෝගය පැතිර යාම වැලක්වීමට ඇති හොඳම ක්‍රියාව වී ඇත​. එබැවින් නිවස තුලට වී ආරක්‍ෂාකාරිව සිටීම ඔබ සැමට මේ මොහොතේ රට වෙනුවෙන් කිරීමට ඇති හොඳම යුතු කම වන්නේය.
එසේ සිටීමට සිදුවී ඇති අප සිසුන් වෙනුවෙන් ද මෙම මොහොතේ අප හට කිරීමට ඇති යුතු කමක් ලෙස සලකා මෙලෙස පාසල් නිල වෙබ් ද්වාරය හරහා ඔබවෙත පැවරුම් සහ පාඩම් මාලාවන් ලබාදීමට අප ගුරු මහත්ම මහත්මීන් සූදානම්ව සිටී. ඔබ විසින් මෙම පාඩම් මාලවන් සහ ගුරු උපදෙස් නිසි අකාරයෙන් අනුගමනය කර ඇගයීම් සඳහා ලබා දිය යුතුවේ.

මෙම ක්‍රියාවලිය බල ගැන්වීම උදෙසා නිසි තාක්‍ෂණික සහ වෙබ් නිර්මාණ දායකත්වය ආදී ශිෂ්‍ය සංගමය සහ එහි ඩිජිටල් තොරතුරු තාක්‍ෂණ හා මාධ්‍ය කමිටුව විසින් සිදු කරනු ලබයි.

ඔබේ කාලය අපතේ නොයවා ඵලදායී අයුරින් ඔබවිසින් සම්පූරණ කරන ලද පැවරුම් එවිය යුතු ආකාරය .
ඔබගේ නම​,
පන්තිය​,
පන්ති භාර ගුරු මහතා හෝ මහත්මියගේ නම
නාම ලේඛණයේ අංකය,
මවගේ හෝ පියාගේ නම සහ දුරකථන අංකය
සඳහන් කර පහත ඊ-මේල් ලිපිනයට එවන්න​.

assignments@stjohnscollege.lk

විදුහල්පති-සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය, නුගේගොඩ​.

ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයෙන් පණිවුඩයක්…

දායබර සාන්ත ජෝන් දරුවනි,
ඔබෙත් අප මාත්‍රෘභූමියෙහිත් වටිනා අනාගතය වෙනුවෙන් මේ ලැබුණු අගනා කාලය අපතේ නොහරින්න​. එහි අනාගතය වෙනුවෙන් ඔබ අද සූදානම් වන්න​. එය අප සැමට සාර්ථක අහිතකර කාලතරණයක් වේ. වඩාත් අගනා දියුණු අනාගතයක් වෙනුවෙන් අද දින පෙළ ගැසෙන්න​. අපි නිරන්තරයෙන් ඔබට ශක්තියක් වී සිටින්නෙමු. ඔබගේ සක්‍රීය දායකත්වය මත මෙම වෙබ් අධ්‍යාපණික සංග්‍රහය තවත් වැඩි දියුණු මට්ටමකට ගෙන ඒමට අප සූදානමින් සිටී.
ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය​- සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය​-නුගේගොඩ​.

භාවිතා කිරීම පිලිබඳ තොරතුරු –
ධම්මික ජයකොඩි- 0778715333

අධ්‍යාපණික මුලාශ්‍ර සහ විශේෂ ස්තුතිය​:
ශ්‍රේණි පරිපාලක ස්වාමීන් වහන්ස ඇතුලු
අප විද්‍යාලයීය ගුරු මහත්ම මහත්මීන්
E-Thaksalawa – Ministry of Education
National Institute of Education (NIE)
යූටියුබ් අධ්‍යාපණික වීඩියෝ සම්පත් දායකයන් සියලු දෙනා හට​.

assignments@stjohnscollege.lk

පළමුව‍ාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර මෙතැනින් Download කරගන්න.

1st Term Test Online Participation Analysis

  • ST JOHNS COLLEGE
  • GIRLS HIGH SCHOOL
  • BUDDHIST LADIES
  • S JOHN KOTHALAWALA
  • D ARTIGALA GIRLS SCHOOL
Showing 1-12 of 12 results
Free

1 ශ්‍ර‍ේණිය

මෙහි  Curriculum  ටැබ් එක වෙත ගොස් ඔබට අවශ්‍ය පාඩම් කොටස වෙත පිවිසෙන්න​. මෙම සියලුම පැවරුම් කොටස් පාසලට පැමිණි පසු අදාල ගුරු මහත්ම මහත්මීන් හට ලබා දිය යුතුයි. ඔබට ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට සහ ගුරු වරුන් සමග විෂය කරුණු සාකච්චා කිරීමට Comment  කොටස භාවිතා කරන්න​. දෙමව්පියනි, දරුවන් මෙම විෂය කොටස් නිසියාකාරව සම්පූර්ණ කිරීමට යොමු…
0
Free

2 ශ්‍ර‍ේණිය

මෙහි  Curriculum  ටැබ් එක වෙත ගොස් ඔබට අවශ්‍ය පාඩම් කොටස වෙත පිවිසෙන්න​. මෙම සියලුම පැවරුම් කොටස් පාසලට පැමිණි පසු අදාල ගුරු මහත්ම මහත්මීන් හට ලබා දිය යුතුයි. ඔබට ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට සහ ගුරුවරුන් සමග විෂය කරුණු සාකච්චා කිරීමට Comment  කොටස භාවිතා කරන්න​. දෙමව්පියනි, දරුවන් මෙම විෂය කොටස් නිසියාකාරව සම්පූර්ණ කිරීමට යොමු කරන්න​.…
0
Free

3 ශ්‍ර‍ේණිය

මෙහි  Curriculum  ටැබ් එක වෙත ගොස් ඔබට අවශ්‍ය පාඩම් කොටස වෙත පිවිසෙන්න​. මෙම සියලුම පැවරුම් කොටස් පාසලට පැමිණි පසු අදාල ගුරු මහත්ම මහත්මීන් හට ලබා දිය යුතුයි. ඔබට ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට සහ ගුරුවරුන් සමග විෂය කරුණු සාකච්චා කිරීමට Comment  කොටස භාවිතා කරන්න​. දෙමව්පියනි, දරුවන් මෙම විෂය කොටස් නිසියාකාරව සම්පූර්ණ කිරීමට යොමු කරන්න​. ඒ…
0
Free

4 ශ්‍ර‍ේණිය

මෙහි Curriculum ටැබ් එක වෙත ගොස් ඔබට අවශ්‍ය පාඩම් කොටස වෙත පිවිසෙන්න​. මෙම සියලුම පැවරුම් කොටස් පාසලට පැමිණි පසු අදාල ගුරු මහත්ම මහත්මීන් හට ලබා දිය යුතුයි. ඔබට ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට සහ ගුරුවරුන් සමග විෂය කරුණු සාකච්චා කිරීමට Comment කොටස භාවිතා කරන්න​. දෙමව්පියනි, දරුවන් මෙම විෂය කොටස් නිසියාකාරව සම්පූර්ණ කිරීමට…
0
Free

5 ශ්‍ර‍ේණිය

මෙහි  Curriculum  ටැබ් එක වෙත ගොස් ඔබට අවශ්‍ය පාඩම් කොටස වෙත පිවිසෙන්න​. මෙම සියලුම පැවරුම් කොටස් පාසලට පැමිණි පසු අදාල ගුරු මහත්ම මහත්මීන් හට ලබා දිය යුතුයි. ඔබට ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට සහ ගුරුවරුන් සමග විෂය කරුණු සාකච්චා කිරීමට Comment  කොටස භාවිතා කරන්න​. දෙමව්පියනි, දරුවන් මෙම විෂය කොටස් නිසියාකාරව සම්පූර්ණ කිරීමට යොමු කරන්න​.…
0
Free
Free

7 ශ්‍ර‍ේණිය

මෙහි  Curriculum  ටැබ් එක වෙත ගොස් ඔබට අවශ්‍ය පාඩම් කොටස වෙත පිවිසෙන්න​. මෙම සියලුම පැවරුම් කොටස් පාසලට පැමිණි පසු අදාල ගුරු මහත්ම මහත්මීන් හට ලබා දිය යුතුයි. ඔබට ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට සහ ගුරුවරුන් සමග විෂය කරුණු සාකච්චා කිරීමට Comment  කොටස භාවිතා කරන්න​. දෙමව්පියනි, දරුවන් මෙම විෂය කොටස් නිසියාකාරව සම්පූර්ණ කිරීමට යොමු කරන්න​.…
0
Free

8 ශ්‍ර‍ේණිය

මෙහි  Curriculum  ටැබ් එක වෙත ගොස් ඔබට අවශ්‍ය පාඩම් කොටස වෙත පිවිසෙන්න​. මෙම සියලුම පැවරුම් කොටස් පාසලට පැමිණි පසු අදාල ගුරු මහත්ම මහත්මීන් හට ලබා දිය යුතුයි. ඔබට ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට සහ ගුරුවරුන් සමග විෂය කරුණු සාකච්චා කිරීමට Comment  කොටස භාවිතා කරන්න​. දෙමව්පියනි, දරුවන් මෙම විෂය කොටස් නිසියාකාරව සම්පූර්ණ කිරීමට යොමු කරන්න​.…
0
Free

9 ශ්‍ර‍ේණිය

මෙහි  Curriculum  ටැබ් එක වෙත ගොස් ඔබට අවශ්‍ය පාඩම් කොටස වෙත පිවිසෙන්න​. මෙම සියලුම පැවරුම් කොටස් පාසලට පැමිණි පසු අදාල ගුරු මහත්ම මහත්මීන් හට ලබා දිය යුතුයි. ඔබට ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට සහ ගුරු වරුන් සමග විෂය කරුණු සාකච්චා කිරීමට Comment  කොටස භාවිතා කරන්න​. දෙමව්පියනි, දරුවන් මෙම විෂය කොටස් නිසියාකාරව සම්පූර්ණ කිරීමට යොමු…
0
Free

10 ශ්‍ර‍ේණිය

Grade 10- e-Learning Portal
0
Free

11 ශ්‍ර‍ේණිය

මෙහි  Curriculum  ටැබ් එක වෙත ගොස් ඔබට අවශ්‍ය පාඩම් කොටස වෙත පිවිසෙන්න​. මෙම සියලුම පැවරුම් කොටස් පාසලට පැමිණි පසු අදාල ගුරු මහත්ම මහත්මීන් හට ලබා දිය යුතුයි. ඔබට ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට සහ ගුරුවරුන් සමග විෂය කරුණු සාකච්චා කිරීමට Comment  කොටස භාවිතා කරන්න​. දෙමව්පියනි, දරුවන් මෙම විෂය කොටස් නිසියාකාරව සම්පූර්ණ කිරීමට යොමු කරන්න​.…
0
Free

Advance Level

Advance Level lessons for students.
0
X